1. അറിയുക

  1. ക്രി.
  2. മനസ്സിലാക്കുക, ഒന്നിൻറെ സ്വഭാവമോ സ്വരൂപമോ സ്ഥിതിയോ മനസ്സിൽ പതിയുക, ഗ്രഹിക്കുക, ധരിക്കുക
  3. അനുഭവപ്പെടുക
  4. പരിചയമുണ്ടായിരിക്കുക
  5. അറിയേൻ = ഞാൻ അറിയുന്നില്ല
 2. അറയുക

  1. ക്രി.
  2. ആവർത്തിച്ച് അടിക്കുകയോ വെട്ടുകയോ ചെയ്യുക, തല്ലുക, അടിക്കുക, വെട്ടിനുറുക്കുക
  3. കൊട്ടുക (വാദ്യങ്ങൾ എന്നപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക