1. അറുതലി, -താലി

    1. നാ.
    2. കെട്ടുതാലിഅറ്റവൾ, വിധവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക