1. അറുതിങ്ങൾപ്പയറ്

    1. നാ.
    2. ആറുമാസംവരെ പട്ടുപോകാതെ നിൽക്കുന്ന പയറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക