1. അറുത്തൂട്ടിവാതിൽ

    1. നാ.
    2. ചെറിയ വാതിൽ, അണിദ്വാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക