1. അറുനാട്

    1. നാ.
    2. ആറുപ്രഭുക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, കൊച്ചിയിൽ ഇന്നത്തെ മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക