1. അറുനൂറ്

    1. നാ.
    2. ആറു നൂറു കൂടിയ സംഖ്യ. അറുനൂറർ, അറുനൂറ്റുവർ = ആറു നൂറംഗങ്ങൾ ചേർന്ന നാട്ടു ക്കൂട്ടം (പ്രാചീനകേരളത്തിൽ)
  2. അറനെറി

    1. നാ.
    2. അറവും നെറിയും, ധർമവും സത്യവും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക