1. അറുമ്പാതം

    1. നാ.
    2. അറുതി, അവസാനം, തീരുമാനം, നിർണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക