1. അറ്റപടി

    1. അവ്യ.
    2. തീർത്ത്, നിശ്ശേഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക