1. അലംബലൻ

    1. നാ.
    2. പര്യാപ്തമായ ബലം ഉള്ളവൻ, ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക