1. അലംബുദ്ധി

    1. നാ.
    2. അലംഭാവം, തൃപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക