1. അലംഭാവം

    1. നാ.
    2. സംതൃപ്തി, മതിയാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക