1. അലംഭൂഷണൻ

    1. നാ.
    2. പ്രാപ്തൻ, സമർഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക