1. അലംമതി

    1. നാ.
    2. അലംഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക