1. അലക്ഷിതാന്തക

    1. വി.
    2. പെട്ടെന്നുമരിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക