1. അലക്ഷ്മി

    1. നാ.
    2. അശ്രീ, ഐശ്വര്യമില്ലായ്മ, ദൗർഭാഗ്യം, ദാരിദ്യ്രം, കഷ്ടത
    3. ജ്യേഷ്ഠലക്ഷ്മിയുടെ മൂത്തസഹോദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക