1. അലഘുപലം

    1. നാ.
    2. പാറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക