1. അലഘുപ്രതിജ്ഞ

    1. നാ.
    2. ഗൗരവപൂർവം ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ, ഉഗ്രപ്രതിജ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക