1. അലങ്കരിഷ്ണു

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. അലങ്കരണശീലമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക