1. അലങ്കാരധ്വനി

    1. നാ.
    2. ശബ്ദശക്തികൊണ്ടല്ലാതെ അർത്ഥശക്തികൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അലങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക