1. അലങ്കോലം

    1. നാ.
    2. കുഴപ്പം പിടിച്ചത്, വൃത്തികേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക