1. അലങ്ഘനീയം

    1. വി.
    2. ലങ്ഘിക്കാൻ കഴിയാത്ത, കടക്കാൻ വയ്യാത്ത, ലങ്ഘിച്ചുകൂടാത്ത, മറുത്തുചെയ്യരുതാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക