1. അലങ്ഘ്യ

    1. വി.
    2. അലങ്ഘനീയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക