1. അലട്ടൽ

    1. നാ.
    2. എന്തിനെങ്കിലുംവേണ്ടി കൂടെക്കൂടെ ചോദിച്ചു ശല്യപ്പെടിത്തൽ, സ്വൈര്യം കെടുത്തൽ, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൽ, ഉപദ്രവിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക