1. അലപത്മകം

    1. നാ.
    2. ഒരു ഹസ്തമുദ്ര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക