1. അലപല്ലവം

    1. നാ.
    2. അലപത്മകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക