1. അലപ്പ്

    1. നാ.
    2. ഭയം
    3. നിരർഥകമായി ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കൽ
    4. ക്ഷീണം
    5. അത്യാഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക