1. അലപ്പൻ

    1. നാ.
    2. അലയ്ക്കുന്നവൻ, വഴക്കാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക