1. അലമാര

  1. നാ.
  2. തട്ടുകളുള്ളതും അടച്ചുപൂട്ടാവുന്നതും ആയ ഗൃഹോപകരണം
 2. അലമാറ്

  1. നാ.
  2. ശല്യം, സ്വൈരക്കേട്
 3. അളമാര

  1. നാ.
  2. അലമാര
 4. ആൾമറ

  1. നാ.
  2. കിണറ്റിനു ചുറ്റും കെട്ടുന്ന കൈവരി
  3. കുളക്കടവിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉപയോഗത്തിനു കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന മറ
 5. അലമുറ

  1. നാ.
  2. നിലവിളി
 6. അള്മാരി

  1. നാ.
  2. അലമാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക