1. അലമ്പട

    1. വി.
    2. കാമാസക്തിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക