1. അലയ

  1. വി.
  2. നശിക്കാത്ത
  3. ഗൃഹമില്ലാത്ത, ഉഴന്നു നടക്കുന്ന
  1. നാ.
  2. അലയാളൻ = വീടില്ലാത്തവൻ, അലഞ്ഞുനടക്കുന്നവൻ
 2. അല്ലയോ

  1. അവ്യ.
  2. ആണല്ലോ, അല്ലേ, അങ്ങനെതന്നെയാണല്ലോ, (ആണ് എന്ന മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള ചോദ്യം)
  3. സംബോധന, ഹേ
 3. ആലായി

  1. നാ.
  2. വലിയ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക