1. അലയാഴി

    1. നാ.
    2. അലകടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക