1. അലവല

  1. വി.
  2. കീറിപ്പറിഞ്ഞ
 2. അലവൽ

  1. നാ.
  2. വ്യഭിചാരം, ചാപല്യം, ദു:ഖം
 3. അലുവൽ

  1. നാ.
  2. ജോലി, വേല, തൊഴിൽ
  3. ബഹളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക