1. അലവലാതി

    1. നാ.
    2. കീറിപ്പറിഞ്ഞവസ്ത്രം ധരിച്ചവൻ, ദരിദ്രവാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക