1. അലസകം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം കുഷ്ഠം
    3. വയറ്റിലെ വായുക്ഷോഭം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക