1. അലസൽ

    1. നാ.
    2. അലസുന്ന പ്രവൃത്തി
  2. ആലശീല, -ശീലം

    1. നാ.
    2. അസഹ്യത, അസ്വസ്ഥത, വൈഷമ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക