1. അലാക്ക്, ഹലാക്ക്

    1. നാ.
    2. കൊല, നാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക