1. അലാബു, -ലാവു

    1. നാ.
    2. കറിച്ചുര, ചുരയ്ക്ക
    3. ചുരക്കുടുക്ക
    1. ആയുര്‍.
    2. ഒരു നാഡീയന്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക