1. അലാവിനി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം വീണ, അലാബുനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക