1. അലാവു

    1. നാ.
    2. അലാബു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക