1. അലിംഗി

    1. നാ.
    2. കപടസന്യാസി, വഞ്ചകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക