1. അലിംഗൻ

    1. നാ.
    2. പരമാത്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക