1. അലിംബികം

    1. നാ.
    2. അലിമ്പകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക