1. അലിഖിത

    1. വി.
    2. ലേഖനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത, എഴുതപ്പെടാത്ത. അലിഖിതനിയമം = രേഖപ്പെടുത്താത്തതും എന്നാൽ പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ നിയമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക