1. അലിന്ദം

    1. നാ.
    2. അളിന്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക