1. അലിപ്പുണ്ണ്

    1. നാ.
    2. കുഴഞ്ഞിറങ്ങിയ വ്രണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക