1. അലിയുക

    1. ക്രി.
    2. ഉരുകുക, കിനിയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക