1. അലുക്കം

    1. നാ.
    2. ഇളക്കം, പരിഭ്രമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക