1. അലുക്കുലുക്ക്

    1. നാ.
    2. ഞെട്ടൽ, നടുങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക