1. അലുക്ക1

  1. വി.
  2. ലോപമില്ലാത്ത
 2. അലുക്ക്2

  1. നാ.
  2. തൊങ്ങൽ, പട്ടുകുടയുടെയും മറ്റും ചുറ്റിനുമായി പിടിപ്പിക്കുന്ന മിനുക്കമുള്ള അലങ്കാരവസ്തു
  3. അലുക്കുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക