1. അലുക്സമാസം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. പൂർവപദത്തിലെ പ്രത്യയം ലോപിക്കാത്ത സമാസം. ഉദാ: വനേചരൻ, വേനലിൽക്കുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക